Galwaniczne nakładanie
powłok cynkowych

Ogólne Warunki Usług i Gwarancji

Ogólne Warunki Usług i Gwarancji

OGÓLNE WARUNKI USŁUG i GWARANCJI
stosowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Emeres-Produkt” Ryszard Malman, Jan Orzechowski Spółka Jawna

 

§1
Definicje

 1. Usługodawca – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Emeres-Produkt” Ryszard Malman, Jan Orzechowski Spółka Jawna z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Plonów 24, 41-200 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000196553, REGON 272463663, NIP 6441011415;
 2. Zleceniodawca – podmiot zlecający wykonanie usługi;
 3. Usługi – obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
 4. OWUiG – niniejsze Ogólne Warunki Usług i Gwarancji;
 5. Umowa – wszelkie umowy zawierane pomiędzy Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Emeres-Produkt” Ryszard Malman, Jan Orzechowski Spółka Jawna z siedzibą w Sosnowcu z przedsiębiorcami, zwanymi dalej Zleceniodawcami, zawierające szczegółowe uzgodnienia co do warunków realizowanej przez Usługodawcę usługi.
 6. Siła wyższa – zdarzenie nagłe, nieprzewidziane, niezależne od woli stron, któremu nie można zapobiec, prowadzące do wyłączenia odpowiedzialności stron za niewywiązanie się z umowy, np. powódź, pożar o dużych rozmiarach, epidemie.

§2
Zawieranie umów

 1. Przedstawione warunki obowiązują we wszystkich umowach dotyczących usług zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Zleceniodawcą;
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą zaakceptowania przez strony ostatecznych warunków wykonania usług, co następuje poprzez złożenie przez Zleceniodawcę zamówienia, które akceptuje Usługodawca
 3. Strony mogą sporządzić indywidualne warunki współpracy. W przypadku rozbieżności pomiędzy ustalonymi przez strony indywidualnymi warunkami współpracy a OWUiG zastosowanie będą miały warunki indywidulanie ustalone pomiędzy stronami
 4. OWUiG uważa się za zaakceptowane z dniem zawarcia umowy.

 

§3
Zamówienia

 1. Wszelkie zamówienia powinny być składane w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy Usługodawcy: handel@emeresprodukt.pl,
 2. Zamówienie powinno zawierać: numer zamówienia, datę wystawienia zamówienia, nazwę firmy, numer REGON, numer NIP, osobę do kontaktu, adres dla dostawy,
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, niezwłocznie informując o tym Zleceniodawcę w formie pisemnej lub elektronicznej,
 4. Zleceniodawca obowiązany jest udzielić Usługodawcy wszelkich informacji niezbędnych do realizacji zamówienia. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zamówieniu niewłaściwych bądź niepełnych danych uniemożliwiających prawidłową realizację zamówienia.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji, w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn niedotyczących Usługodawcy lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Usługodawcę z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy, Usługodawca będzie uprawniony do naliczenia wskazanemu Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 30 % wartości zamówienia brutto. Jeżeli opisana wyżej kara umowna nie pokrywa szkody Usługodawcy, ten ma prawo domagać się dalszego odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych.

 

§4
Obowiązki Zleceniodawcy

 1. Zleceniodawca przy składaniu zamówienia powinien podać normę EN ISO 2081 według której należy wykonać cynkowanie detali,
 2. Zleceniodawca powinien przekazać na piśmie, np. w umowie lub w zamówieniu, lub na rysunkach technicznych, następujące informacje:

2.1. Oznaczenie, w którym określa się;
a) metal podłoża
b) wymagania dotyczące odprężania
c) grubość nakładanej powłoki cynkowej
d) wymagania odnośnie do obróbki cieplnej po osadzaniu
e) typ powłoki konwersyjnej
f) i/lub obróbki dodatkowej

2.2. Wskazanie powierzchni istotnie ważnej, na przykład przez uwidocznienie na rysunkach wyrobów lub dostarczenie odpowiednio oznaczonych próbek. Jeżeli na dokumentacji/ rysunku nie jest zaznaczony materiał - oferta domyślnie obejmuje cynkowanie detali z blachy zimnowalcowanej.

2.3. Rodzaj, stan oraz wykończenie materiału podłoża, jeżeli może to mieć wpływ na właściwości użytkowe oraz/lub wygląd powłoki. Defekty powierzchni metalu podłoża (rysy, wżery, niedbale wykonane spawy), mogą niekorzystnie wpłynąć na wygląd oraz funkcjonalność powłoki. Grubości powłok nakładanych na elementy gwintowane mogą być ograniczone wymaganiami dotyczącymi wymiarów, w tym klasyfikacji i dopasowania;

2.4. Miejsca na powierzchni, w których występują defekty niemożliwe do uniknięcia, takie jak ślady po zawieszkach.
W czasie procesu cynkowania występują punkty styku haka/zawieszki z detalem. Jeżeli uniknięcie śladów po zawieszkach na detalach nie jest możliwe, miejsca w których będą one występować, powinny być ustalone między zainteresowanymi stronami;

2.5. Wymagania odnośnie do wykończenia powierzchni, najlepiej, jeśli będą załączone uzgodnione próbki z wykończeniem powierzchni;

2.6. Rodzaj konwersyjnej powłoki chromianowej lub obróbki dodatkowej;

2.7. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, pomiar grubości powłoki odbywa się zgodnie z normą DIN EN ISO 2178 – pomiar metodą indukcji magnetycznej.

       3. Zleceniodawca powinien przekazać wykonawcy następujące informacje dodatkowe:

3.1. Specjalne wymagania lub ograniczenia dotyczące przygotowania materiału do pokrycia

3.2. Wszelkie inne wymagania, na przykład wynikające ze skomplikowanego kształtu, określenie powierzchni przeznaczonej do badań lub oceny.

 

§5
Dostawa i odbiór

 1. Elementy przekazane Usługodawcy w celu wykonania usługi powinny być dostarczone wraz ze specyfikacją określającą co najmniej: dane zleceniodawcy, nazwę elementów, ilość sztuk oraz ciężar całkowity. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tych danych. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a danymi ujętymi w specyfikacji Usługodawca zawiadamia o powyższym Zleceniodawcę, który jest zobowiązany do niezwłocznej korekty specyfikacji, pod rygorem odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Dostawa i odbiór elementów odbywają się transportem własnym Zleceniodawcy lub zleconym na koszt i ryzyko Zleceniodawcy, w terminie uzgodnionym z Usługodawcą.
 3. Elementy należy dostarczać w czystych i trwałych opakowaniach/pojemnikach, przystosowanych do rozładunku wózkiem widłowym.
 4. O ile strony nie uzgodniły inaczej, Zleceniodawca odbiera na swój koszt zamówiony produkt z magazynu Usługodawcy, mieszczącego się przy jego siedzibie, w godzinach pracy Usługodawcy, zgodnie z ust. 5 poniżej. Odbiór ilościowy i jakościowy odbywa się przed załadunkiem. Z chwilą rozpoczęcia załadunku ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą produktu przechodzi na Zleceniodawcę.
 5. Dostawa, odbiór i wydanie elementów następują w siedzibie Usługodawcy w dni robocze w godzinach 7.00-15.00.
  W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość, za uprzednią zgodą Usługodawcy, ustalenia innego terminu odbioru.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia lub zniszczenia elementów od chwili ich wydania Zleceniodawcy lub Przewoźnikowi.
 7. Wszelkie ryzyka a w szczególności ryzyko uszkodzenia lub utraty towarów przechodzi na Zleceniodawcę z chwilą wydania towarów Przewoźnikowi.
 8. W przypadku nieodebrania przez Zleceniodawcę produktu w wyznaczonym przez Usługodawcę terminie, Zleceniodawca zobowiązany jest pokryć koszty składowania w zryczałtowanej wysokości 10 % wartości zamówienia brutto dziennie.

§6
Terminy wykonania

 1. Termin wykonania usługi będzie każdorazowo wskazywany przez Usługodawcę wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany terminu wykonania usługi, z uwagi na okoliczności wskazane w ust. 4
  o czym niezwłocznie powiadomi Zleceniodawcę
 2. Bieg terminu wykonania usługi rozpoczyna się, gdy wszystkie elementy poddane usłudze zostaną odebrane przez Usługodawcę.
 3. Termin wykonania usługi uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Usługodawca zgłosi gotowość wydania elementów poddanych usłudze.
 4. Jeżeli terminowe wykonanie usługi nie jest możliwe z powodu Siły Wyższej lub jakiejkolwiek innej przyczyny, której nie można było przewidzieć ani uniknąć pomimo zachowania należytej staranności, Usługodawca ma obowiązek powiadomić Zleceniodawcę o zaistniałym fakcie i uzgodnić następny termin wykonania usługi. W przypadku opisanym powyżej Usługodawca nie będzie ponosił żadnych negatywnych konsekwencji, w tym w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej za niedotrzymanie pierwotnego terminu.

 

§7
Siła Wyższa

 1. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej Usługodawca będzie upoważniony do odstąpienia od umowy w całości lub części bez żadnych zobowiązań odszkodowawczych wobec Zleceniodawcy,
 2. Zaistnienie Siły Wyższej zwalnia Stronę dotkniętą jej działaniem od dostaw lub odbiorów przez czas trwania przeszkody.
 3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej Strona dotknięta jej działaniem jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie drugą Stronę, z zachowaniem formy pisemnej.

 

§8
Ceny i warunki płatności za świadczone usługi

 1. Cena za usługę jest ustalana indywidualnie dla każdego zlecenia bądź Zleceniodawcy na podstawie zapytania ofertowego,
  rysunków technicznych i oceny wizualnej elementów. Cena uzależniona jest od rodzaju elementów, wielkości partii, materiału bazowego oraz rodzaju powłoki.
 2. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, ceny usług podane są w złotych polskich. Ceny nie zawierają podatku VAT.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany uzgodnionej ceny w przypadku, gdy rodzaj powierzonych elementów, ich ilość, ciężar lub materiał, z którego zostały wytworzone nie są zgodne z danymi zawartymi w zapytaniu ofertowym lub zamówieniu składanym przez Zleceniodawcę.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli oprócz usługi podstawowej zachodzi konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych, przy czym warunkiem realizacji prac dodatkowych jest uprzednie zaakceptowanie przez Zleceniodawcę przedstawionej wysokości dodatkowego wynagrodzenia.
 5. W przypadku gdy brak jest zgody Zleceniodawcy na wykonanie prac dodatkowych, a konieczność ich wykonania jest niezbędna, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi wynikłe z niniejszego powodu i zachowuje prawo do żądania zapłaty pełnego ustalonego wynagrodzenia.
 6. O ile strony nie ustaliły inaczej płatność za usługę realizowana jest w formie przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy przed odbiorem elementów, ewentualnie w dniu odbioru gotówką lub kartą płatniczą,
 7. W przypadku uzgodnienia odroczonego terminu płatności, termin zapłaty wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury.
 8. Strony mogą uzgodnić inny termin płatności.
 9. Przy płatności przelewem za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 10. Od dnia następnego po dniu wymagalności zapłaty całości lub części ceny za zamówioną usługę - Usługodawca ma prawo naliczać odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych w rozumieniu art. 481 § 2 1 Kodeksu cywilnego.
 11. W przypadku opóźnienia w płatnościach Usługodawca ma prawo wstrzymać wydanie elementów do czasu uregulowania zaległych należności. W takim przypadku Usługodawca nie będzie ponosił żadnych negatywnych konsekwencji, w tym w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej, związanych z przesunięciem terminu wydania elementów.
 12. Usługodawca ma prawo uzależnić realizację kolejnych zamówień od uregulowania zaległości płatniczych, bądź też od dokonania pełnej przedpłaty bądź wpłaty wskazanej zaliczki.

 

§9
Gwarancje i reklamacje

 1. Usługodawca gwarantuje wykonanie usługi zgodnie z przyjętymi ustaleniami przy zawieraniu umowy z zachowaniem należytej staranności wymaganej przy usługach tego rodzaju.
 2. Odbiór jakościowy i ilościowy usługi następuje w chwili odbioru elementów.
 3. Dokonanie przez Zleceniodawcę odbioru elementów bez zgłoszenia zastrzeżeń jakościowych i ilościowych oznacza prawidłowe wykonanie usługi zgodnie z umową. Podpisanie dokumentu odbioru elementów bez zastrzeżeń oznacza, że produkt lub jego uzgodniona partia przekazana została w ilości ujętej w dokumencie i nie posiada wad.
 4. W przypadku wystąpienia wad powłoki, Usługodawca w ciągu 7 dni roboczych dokona oględzin reklamowanych elementów i uzgodni ze Zleceniodawcą sposób dalszego postępowania.
 5. Jeżeli wada powłoki wystąpiła z wyłącznej winy Usługodawcy wówczas naprawa powłoki zostanie dokonana w terminie 7 dni roboczych od uznania reklamacji lub innym terminie ustalonym przez strony.
 6. Koszty dostarczenia reklamowanych elementów ponosi Zleceniodawca.
 7. Usługodawca nie ponosi kosztów związanych z demontażem i powtórnym montażem reklamowanych elementów.
 8. Kwota całkowitych roszczeń z tytułu reklamacji nie może przekroczyć 10% wartości usługi.
 9. Odpowiedzialność za wady nie dotyczy uszkodzeń powstałych w transporcie albo na skutek niewłaściwej eksploatacji.
 10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki powłok i szkody w przedmiocie, które zostały spowodowane wadą materiału, z którego wykonane były elementy poddane usłudze.
 11. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za usługę.
 12. Wszelkie naprawy gwarancyjne wykonywane są przez Usługodawcę jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 13. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi została wyłączona.
 14. Usługodawca ponosi odpowiedzialność jedynie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy wynikające z winy umyślnej i jedynie w granicach straty rzeczywistej, z wyłączeniem utraconych korzyści. Odpowiedzialność Usługodawcy określona w poprzednim zdaniu ograniczona jest do wysokości Wynagrodzenia netto z tytułu wykonanej usługi.

§10
Poufność

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i danych obu Stron, które staną się im znane w związku z wykonaniem Umowy (np. cenniki, rysunki, dokumentacja projektowa, próbki, modele).
 2. Informacje powszechnie znane lub uzyskane zgodnie z prawem przez Strony niezależnie od stosunku umownego, nie są uznawane za poufne.
 3. Obowiązek zachowania poufności obejmuje również zakaz używania informacji poufnych do celów pozaumownych i wiąże Strony bezterminowo po rozwiązaniu Umowy.
 4. Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców i dostawców jak za działania własne.

 

§11
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Każda umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą i Zleceniodawcą podlega prawu polskiemu
 3. Wszelkie spory mogące wynikać z umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. W przypadku, gdyby którekolwiek z zapisów niniejszych Ogólnych Warunków Usług okazałby się nieważny lub nieskuteczny, pozostałe zapisy pozostają w mocy, a zapisy nieważne lub nieskuteczne strony zastąpią zgodnie ze wspólną wolą lub zostaną uzupełnione przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

 

§12
Klauzula informacyjna do OWUiG

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Emeres -Produkt” Ryszard Malman, Jan Orzechowski Spółka Jawna z siedzibą w Sosnowcu (41- 200) przy ul. Plonów 24.
 2. W zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów usługi cynkowania.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zlecenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usług.
 8. Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

§13
Wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej

 1. Podstawę prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej stanowi ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwana dalej „Ustawą o VAT”.
 2. Usługodawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia, integralność i czytelność treści. Formatem pliku faktury w formie elektronicznej jest PDF.
 3. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, wypełniając oświadczenie o akceptacji, stanowiące załącznik do OWUiG. Prawidłowo wypełnione, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Zleceniodawcy i przekazane Usługodawcy oświadczenie stanowi akceptację wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej w rozumieniu art. 106n ust. 1 Ustawy o VAT.
 4. Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej od dnia otrzymania formularza akceptacji.
 5. Zleceniodawca jest uprawniony do cofnięcia Akceptacji. Cofnięcie Akceptacji wymaga formy pisemnej i jest skuteczne od dnia następującego po dniu otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia.
 6. Akceptacja nie wyłącza prawa Usługodawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. Przed zmianą formy wystawiania i przesyłania faktury (z formy elektronicznej na papierową i odwrotnie) Usługodawca poinformuje o tym Zleceniodawcę poprzez wysłanie odpowiedniego komunikatu na wskazany w oświadczeniu adres mailowy.
 7. Fakturę oraz fakturę korygującą uznaje się za doręczoną z chwilą wysłania przez Usługodawcę. Usługodawca informuje, że faktury elektroniczne będą wysyłane za pomocą poczty elektronicznej z adresu: biuro@emeresprodukt.pl.
 8. Zmiana adresu e-mail, na który przesyłane będą faktury, może być dokonana przez Zleceniodawcę w formie pisemnej za pomocą komunikacji korespondencyjnej (kurier, poczta) lub elektronicznej.
 9. W przypadku braku powiadomienia przez Zleceniodawcę o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e-mail jest uważana za prawidłowo dostarczona i wywołuje wszystkie skutki prawne.

Dlaczego my?Stawiamy na jakość

Wykonujemy powłoki zgodnie z wymogami norm: PN-EN ISO 2081 (PN-EN 12329) ; FIAT 9.57405; DIN 50961 lub WTO klienta.

logo

Nasza firma pracuje w oparciu o system enova

logo